Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14334
Title: MATLAB & Simulink dành cho kỹ sư điểu khiển tự động
Authors: Nguyễn, Phùng Quang
Keywords: Matlab (phần mềm ứng dụng)
Simulink (phần mềm ứng dụng)
Điều khiển tự động
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Giới thiệu phần mềm MATLAB và SIMULINK, một công cụ toán số mạnh phục vụ tính toán và mô phỏng hệ thống (trước hết là các hệ thống điều khiển-tự động hoá): Cơ sở về MATLAB và ba bộ công cụ Control System Toolbox, optimization Toolbox, Signal Processing Toolbox, Simulink và thư viện các khối đi kèm, Motion Control blockset, công cụ khảo sát các hệ thống điều khiển chuyển động
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14334
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matlap-simulink.pdf17,74 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.