Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14331
Title: Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý
Authors: Chu, Khắc Huy
Keywords: Vi xử lý
Issue Date: 2006
Publisher: Hà Nội
Abstract: Giới thiệu những khái niệm cơ bản về hệ thống vi xử lý, đặc tính của các bộ vi xử lý tiên tiến. Lập trình hợp ngữ với bộ vi xử lý, ghép nối vi xử lý với các thiết bị ngoại vi, lập trình hợp ngữ với bộ vi xử lý...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14331
Appears in Collections:Điện - Điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ky-thuat-vi-xu-ly.pdf14,61 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.