Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14324
Title: Xử lý ảnh
Authors: Lim, Jae S.
Nguyễn, Văn Ngọ (d)
Nguyễn, Viết Kính (h.đ)
Keywords: Xử lý ảnh
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Quyển sách “Xử lý Tín hiệu hai chiều và ảnh” (TWO-DIMENSIONAL SIGNAL and IMAGE PROCESSING) của tác giả Jae S. LIM , giáo sư Học viện Công nghệ Massachusetts (Hoa kỳ), nằm trong bộ sách nổi tiếng về xử lý tín hiệu do giáo sư Alan V. OPPENHEIM làm Tổng biên tập. Quyển sách này phát triển lên từ những công trình nghiên cứu và quá trình giảng dạy của tác giả trong lĩnh vự c xử lý tín hiệu nhiều chiều và ảnh, chủ yếu để dùng làm sách giáo khoa cho bậc cao học và năm cuối bậc đại học. Quyển sách gồm 10 chương, theo ý kiến tác giả là có thể sử dụng làm sách giáo khoa cho một giáo trình chung gồm cả xử lý tín hiệu hai chiều và xử lý ảnh, nhưng cũng có thể tách ra để làm hai sách giáo khoa riêng cho từng giáo trình “Xủ lý tín hiệu hai chiều” và “Xử lý ảnh”.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14324
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xu-ly-anh.pdf7,1 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.