Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14290
Title: Thông tư Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Tài sản cố định -- Việt Nam -- Thông tư
Issue Date: 6/11/2014
Abstract: Ngày 06/11/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước. Trong đó, đáng chú ý là quy định tăng thời gian sử dụng đối với ô tô phục vụ chức danh, phục vụ chung và ô tô chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước như xe thanh tra giao thông; xe kiểm lâm; xe tải các loại; xe tập lái... từ 10 năm lên 15 năm từ ngày 01/01/2015. Thời gian sử dụng đối với biệt thự, nhà cấp I; nhà cấp II; nhà cấp III; xe mô tô, gắn máy, tàu hỏa, tàu biển chở khách, ca nô, máy bay và máy vi tính để bàn, xách tay, máy in, máy hủy tài liệu... không thay đổi, lần lượt là 80 năm; 50 năm; 25 năm; 10 năm và 05 năm. Trường hợp cần thiết phải quy định thời gian sử dụng xe ô tô là 10 năm để phù hợp với tình hình thực tế xe hoạt động ở địa bàn khó khăn, Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ... quy định cụ thể sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính. Một nội dung đáng chú ý khác là quy định bổ sung về thời gian sử dụng tối thiểu đối với tài sản cố định vô hình như quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; phần mềm ứng dụng... Theo đó, từ năm 2015, thời gian sử dụng tối thiểu của 01 tài sản cố định vô hình trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập... không thấp hơn 04 năm và không vượt quá 50 năm. Trường hợp cần thiết phải quy định thời gian sử dụng dưới 04 năm để phù hợp với tình hình thực tế, cần có ý kiến thống nhất của Bộ quản lý chuyên ngành liên quan. Thông tư này thay thế Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14290
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
162-2014-TT-BTC.pdf298,46 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.