Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14286
Title: Bài tập và bài giảng Nguyên lý kế toán (Đã sửa đổi, bổ sung toàn diện theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 20/2006/TT-BTT, Thông tư 21/2006/TT-BTC)
Authors: Phan, Đức Dũng
Keywords: Kế toán -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2007
Publisher: Thống kê
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14286
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-loi-giai-nguyen-ly-ke-toan.pdf16,44 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.