Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14233
Title: Nghị định của Chính phủ số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
Authors: Việt Nam. Chính phủ
Keywords: Luật kế toán -- Việt Nam
Kế toán nhà nước -- Việt Nam -- Nghị định
Issue Date: 2004
Abstract: Hướng dẫn Luật Kế toán trong các đơn vị nhà nước - Ngày 31/5/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2004/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Theo đó, các nghiệp vụ thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Bộ Tài chính quy định tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ... Đơn vị kế toán phải sử dụng hoá đơn bán hàng theo đúng quy định, không được mua, bán, trao đổi, cho hoá đơn hoặc sử dụng hoá đơn của tổ chức, cá nhân khác, không được sử dụng hoá đơn để kê khai trốn lậu thuế, phải mở sổ theo dõi, có nội quy quản lý, phương tiện bảo quản và lưu giữ hoá đơn theo đúng quy định của pháp luật, không được để hư hỏng, mất hoá đơn. Trường hợp hoá đơn bị hư hỏng hoặc bị mất phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế cùng cấp... Báo cáo tài chính quý của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải nộp cho đơn vị kế toán cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất là 25 ngày sau khi kết thúc quý, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp chậm nhất là 45 ngày sau khi kết thúc năm... Nghị định này có hiệu lực sua 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14233
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghi-dinh-128-cua-luat-ke-toan.DOC75 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.