Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14227
Title: Luật hợp tác xã 2012
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật hợp tác xã -- Việt Nam
Hợp tác xã -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2012
Abstract: Đây là một trong những nội dung mới của Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012. Cụ thể, Luật quy định điều kiện để trở thành thành viên của hợp tác xã như sau: Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật, cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam; Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, Có đơn tự nguyên gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã, góp vốn theo quy định và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã. Hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân. Bên cạnh đó, so với Luật Hợp tác xã năm 2003, Luật Hợp tác xã năm 2012 còn có quy đinh mới về việc chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên. Theo đó, thành viên, hợp tác xã thành viên sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm; đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ những không quá 02 năm. Về nghĩa vụ góp vốn của thành viên, Luật hợp tác xã năm 2012 không quy định mức vốn gópkhông vượt quá ba mươi phần trăm (30%) vốn điều lệ của hợp tác xã như Luật Hợp tác xã năm 2003. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14227
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-hop-tac-xa.pdf593,33 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.