Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14226
Title: Luật Thương mại
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật thương mại -- Việt Nam
Thương mại -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2005
Abstract: Luật Thương mại - Ngày 14/6/2005, Quốc hội đã thông qua Luật Thương mại số 36/2005/QH11 gồm 9 chương và 324 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006. Luật quy định 06 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại: bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại, tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng... Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể... Hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có nhãn hàng hóa. Nhãn hàng hoá là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn lên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá... Trường hợp bên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hoá trước thời hạn thỏa thuận thì bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này trong thời hạn còn lại...Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14226
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luạt-thuong-mai.doc272,5 kBMicrosoft Wordbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.