Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14192
Title: Lập trình logic trong Prolog
Authors: Phan, Huy Khánh
Keywords: Prolog -- Ngôn ngữ lập trình
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách này nhằm cung cấp cơ sởl ý thuyết và những phương pháp lập trình cơ bản nhất của môn học «Lập trình lôgich» (Programming in Logic). Người đọc sẽ được làm quen với một số kỹ thuật lập trình lôgich được ứng dụng tương đối phổ biến và chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) như công nghệ xử lý tri thức, máy học, hệ chuyên gia, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trò chơi, v.v...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14192
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lap-trinh-logic-trong-Prolog.pdf659,91 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.