Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14185
Title: Nghị định Quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiện của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế -- xã hội.
Authors: Việt Nam. Chính phủ
Keywords: Luật công đoàn -- Việt Nam -- Nghị định
Issue Date: 2013
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14185
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghi-dinh-Quan-li-nha-nuoc-quan-ly-kinh-te.pdf294,28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.