Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14174
Title: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật thuế thu nhập cá nhân -- Việt Nam
Thuế thu nhập cá nhân -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2012
Abstract: Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, số 26/2012/QH13. Theo quy định tại Luật này, mức giảm trừ gia cảnh đối với đối tượng nộp thuế được nâng lên là 9 triệu đồng/ tháng, tức 108 triệu đồng/năm (mức cũ là 4 triệu đồng/ tháng, 48 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/ tháng (mức cũ là 1,6 triệu đồng/tháng). Tuy nhiên, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm 01/07/2012 hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định, thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp, trợ cấp. Các khoản thu nhập khác, như: tiền thưởng; tiền thù lao dưới các hình thức; tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hội đồng quản lý và các tổ chức; các khoản lợi ích khác mà đối tượng nộp thuế nhận được bằng tiền hoặc không bằng tiền không được tính là thu nhập từ tiền lương, tiền công như quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12. Ngoài ra, Luật còn sửa đổi một số nội dung như: chuyển nhượng bất động sản dưới hình thức ủy quyền sử dụng vẫn phải nộp thuế. Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán có thể đăng ký kì tính thuế theo năm bất kỳ thời điểm nào trong năm... Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14174
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan.pdf81,75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.