Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14160
Title: Luật Ngân sách Nhà nước
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật Ngân sách Nhà nước -- Việt Nam
Ngân sách Nhà nước -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2015
Abstract: Ngân sách Nhà nước sẽ được công khai và chịu sự giám sát của cộng đồng là nội dung nổi bật tại Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015. Cụ thể, số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách Nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, kết toán ngân sách Nhà nước; kết quả thực hiện các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước... sẽ được công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Về giám sát ngân sách Nhà nước, Luật quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách Nhà nước của cộng đồng, nội dung giám sát bao gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và việc thực hiện công khai ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Cũng theo Luật mới này, từ năm 2017, mức dư nợ vay của Hà Nội và TP.HCM không được vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Đối với các địa phương còn lại, tùy vào số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp lớn hơn hay nhỏ hơn hoặc bằng chi thường xuyên, mức dư nợ vay tối đa bằng 30% hoặc 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14160
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-ngan-sach-nha-nuoc.pdf838,89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.