Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14148
Title: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Authors: Việt Nam. Quốc hội
Keywords: Luật Giáo dục quốc phòng -- Việt Nam
Giáo dục quốc phòng -- Việt Nam -- Luật và pháp chế
Issue Date: 2013
Abstract: Ngày 19/06/2013, Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13. Cụ thể, bên cạnh việc khẳng định giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học chính khóa trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở thông qua nội dung các môn học trong chương trình, kết hợp với hoạt động ngoại khoá phù hợp với lứa tuổi. Cũng theo quy định tại Luật này, người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước như: doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên; doanh nghiệp hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh; doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... phải tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Các đối tượng này khi tham gia bồi dưỡng được hưởng nguyên lương, phụ cấp, hỗ trợ phương tiện hoặc thanh toán tiền tàu, xe một lần đi, về... Riêng chi phí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nơi nghỉ cho đối tượng xa nơi cư trú do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14148
Appears in Collections:340. Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luat-giao-duc-quoc-phong.pdf264,82 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.