Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14105
Title: Giáo trình các hệ thống phân tán
Authors: Ngô, Bá Hùng
Nguyễn, Phú Trường
Keywords: Cấu trúc mạng truyền thông
Communications network architecture
Phương thức truyền dữ liệu
Data transmission models
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Giáo trình bao gồm 6 chương với 164 trang; nội dung các chương giới thiệu tổng quan về hệ thống phân tán và các ứng dụng của hệ thống phân tán. Qua đó, chúng ta biết được các giải thuật liên quan đến việc đồng bộ hóa thời gian và các cách quản lý tài nguyên. Thêm vào đó, cuối mỗi chương còn có rất nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc. Giáo trình là tài liệu tham khảo có giá trị cho sinh viên các ngành kỹ thuật có những kiến thức căn bản về hệ thống phân tán.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14105
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GT-cac-he-thong-phan-tan.PDF2,7 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.