Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14088
Title: Lập trình hướng đối tượng (Bài giảng tóm tắt)
Authors: Phạm, Quang Huy
Keywords: Lập trình hướng đối tượng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Đà Lạt
Abstract: Lập trình theo phương pháp hướng đối tượng là một phương pháp lập trình tương đối mới (xuất hiện từnhững năm 1990) và được hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay hỗ trợ. Giáo trình này sẽ giới thiệu các đặc trưng của phương pháp lập trình hướng đối tượng như tính đóng gói, tính kế hừa và tính đa hình. Chúng tôi chọn ngôn ngữ C# để minh họa, vì đây là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dễ học và phổ dụng nhất hiện nay. Sau khi hoàn tất giáo trình này, sinh viên sẽ biết được cách mô hình hóa các lớp đối tượng trong thếgiới thực thành các lớp đối tượng trong C# và cách phối hợp các đối tượng này đểgiải quyết vấn đề đang quan tâm. Trước khi tìm hiểu chi tiết về phương pháp lập trình hướng đối tượng, sinh viên nên đọc trước phần phụ lục A-Cơ bản về ngôn …….ngữC# đểlàm quen với các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển trong ngôn ngữ C#. Sau khi đã nắm bắt được phương pháp lập trình hướng đối tượng, sinh viên nên đọc thêm phần phụ lục BBiệt lệ đểcó thể viết chương trình có tính dung thứ lỗi cao hơn.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14088
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lap-trinh-huong-doi-tuong.pdf1,07 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.