Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14036
Title: Giáo trình: Lập trình.Net
Authors: Lê, Văn Minh (d&tổng hợp)
Keywords: Lập trình Internet
Issue Date: 7/2008
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Giáo trình Lập trình .Net được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình trong môi trường .Net của Microsoft. Với giáo trình này sinh viên sẽ có được các kiến thức về lập trình để tạo ra các dạng ứng dụng khác nhau, bao gồm: ứng dụng dòng lệnh (Console Application), ứng dụng giao diện windows (Windows Application) và ứng dụng giao diện web (ASP.NET Website Application).
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14036
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Lap-trinh.net.pdf1,78 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.