Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14004
Title: Giáo trình Đồ họa máy tính (Dành cho sinh viên ngành Công nghệ phần mêm, Mạng và Truyền thông)
Authors: Võ, Phương Bình
Keywords: Đồ họa máy tính
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Đà Lạt
Abstract: Giáo trình Đồ họa máy tính là một môn học được giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin với 45 tiết lý thuyết và 30 tiết thực tập. Nội dung của giáo trình này gồm có 3 vấn đề chính như sau: • Trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường Bezier, B-Spline. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự thiết kế để vẽ và tô màu một mô hình đồ họa . • Nội dung thứ hai đề cập đến các phép biến đổi Affine, tìm giao các đối tượng, tô màu của đồhọa hai chiều. • Nội dung thứ ba trình bày về quan sát, hiển thị và biến đổi Affine trên không gian ba chiều.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14004
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Do-hoa-may-tinh.pdf3,17 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.