Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13998
Title: Cấu trúc dữ liệu và thuật giải: Giáo trình (Dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin)
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình
Trần, Tuấn Minh
Keywords: Cấu trúc dữ liệu
Thuật giải máy tính
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Đà Lạt
Abstract: Cấu trúc dữ liệu và thuật giải là kiến thức nền tảng của chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin. Trong hệ thống tín chỉ của chương trình đào tạo tại khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Đà Lạt, lĩnh vực này được tổ chức thành 2 học phần: cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1, cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2 Nội dung học phần cấu trúc dữ liệu và thuật giải 1 được tổ chức trong 3 chương: • Chương 1 trình bày tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật giải. • Chương 2 trình bày các phương pháp tìm kiếm và sắp xếp trong. • Chương 3 trình bày cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13998
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Cau-truc-du-lieu-va-thuat-giai.pdf729,95 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.