Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13980
Title: Cơ sở an toàn thông tin: Sách giáo trình
Authors: Nguyễn, Khanh Văn
Keywords: Cơ sở dữ liệu -- Bảo mật
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giáo trình “Cơ sở An toàn Thông tin” này được soạn cho đối tượng là sinh viên các đại học kỹ thuật của các năm cuối và có thể sử dụng cho cả năm đầu cao học. Tác giả hy vọng thông qua giáo trình này sẽ cung cấp một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về các vấn đề xung quanh bảo vệ các hệ thống tin học (HTTH). Đồng thời các kiến thức cụ thể về các lĩnh vực riêng trong an toàn và bảo mật máy tính (computer securrity) cũng được giới thiệu ở mức độ tiêm cận chuyên sâu; qua đó người đọc có được một hình dung cụ thể tuy còn chưa đầy đủ toàn diện về các chủ đề nghiên cứu chính trong lĩnh vực.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13980
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co-so-an-toan-thong-tin.pdf3,59 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.