Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13978
Title: Công nghệ sinh học - Tập 4: Công nghệ di truyền (Sách dùng cho sinh viên ĐH, CĐ thuộc các ngành Sư phạm, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản, CNSH, giáo viên và học sinh THPT)
Authors: Trịnh, Đình Đạt
Keywords: Công nghệ sinh học
Công nghệ di truyền
Issue Date: 9/2006
Publisher: Giáo dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13978
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-sinh-hoc-Tap4.pdf41,37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.