Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13959
Title: An toàn thông tin mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu
Authors: Thái, Hồng Nhị
Phạm, Minh Việt
Keywords: Mạng máy tính -- Bảo mật
Dữ liệu -- Bảo mật
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Sách An toàn thông tin trình bày những nguyên lý cơ bản và các phương pháp thực hiện bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là trong các hệ thống truyền tin các mạng truyền dữ liệu và mạng máy tính
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13959
Appears in Collections:CNTT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
An-toan-thong-tin-mang-may-tinh.pdf14,75 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.