Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13954
Title: Bài giảng Phân tích điện hóa
Authors: Lê, Thị Mùi
Keywords: Điện hóa học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học sư phạm
Abstract: Khái niệm cơ bản, kiến thức cơ sở, các quy luật của phương pháp phân tích điện hoá. Phương pháp phân tích điện thế, chuẩn độ đo thế. Phương pháp phân tích điện phân. Phương pháp phân tích cực phổ.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13954
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-Phan-tich-dien-hoa.pdf3,13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.