Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13903
Title: Hóa lí - Tập 4: Điện hóa học (Dùng cho sinh viên ngành Hóa các trường Tổng hợp và sư phạm)
Authors: Nguyễn, Văn Tuế
Keywords: Hoá lí -- Học hỏi và giảng dạy
Điện hóa học
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Abstract: Nội dung trình bày về các thuyết về chất điện li, các hiện tượng bất thuận nghịch trong dung dịch chất điện li, các quá trình điện cực cân bằng, các cơ sở động học điện hoá học..
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13903
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-ly-Tap4-TranVanNhan.pdf17,7 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.