Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13902
Title: Hóa lí - Tập 3: Động hóa học và xúc tác (Dùng cho sinh viên ngành Hóa các trường Tổng hợp và sư phạm)
Authors: Trần, Văn Nhân
Keywords: Hoá lí -- Học hỏi và giảng dạy
Động hóa học
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Abstract: Các phương trình về động học, các thuyết về phản ứng cơ bản, phản ứng dây chuyền, quang hoá học, xúc tác đồng thể, xúc tác dị thể, động học vĩ mô...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13902
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-ly-Tap3-TranVanNhan.pdf17,17 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.