Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13901
Title: Hóa lí - Tập 2 (Dùng cho sinh viên ngành Hóa các trường Tổng hợp và sư phạm)
Authors: Trần, Văn Nhân
Nguyễn, Thạc Sửu
Nguyễn, Văn Tuế
Keywords: Hoá lí -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Abstract: Một số khái niệm về dung dịch, nhiệt động học thống kê, các hiện tượng bề mặt và sự hấp phụ
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13901
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-ly-Tap2-TranVanNhan.pdf10,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.