Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13900
Title: Hóa lí - Tập 1: Nhiệt động học (Dùng cho sinh viên ngành Hóa các trường Tổng hợp và sư phạm)
Authors: Trần, Văn Nhân
Nguyễn, Thạc Sửu
Nguyễn, Văn Tuế
Keywords: Hóa lí -- Học hỏi và giảng dạy
Nhiệt động học
Issue Date: 2005
Publisher: Giáo dục
Abstract: Lý thuyết cơ sở và các ứng dụng của nhiệt động lực học
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13900
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-ly-Tap1-TranVanNhan.pdf11,39 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.