Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13899
Title: Động học xúc tác (Bài giảng cho sinh viên)
Authors: Đào, Văn Tường
Keywords: Hóa học
Xúc tác hóa học
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Lý thuyết về các loại phản ứng xúc tác đồng thể và xúc tác dị thể, động học. Quá trình hấp thụ và khuyếch tán trong phản ứng xúc tác dị thể - khuyếch tán
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13899
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dong-hoc-xuc-tac.pdf4,97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.