Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13893
Title: Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa học - Cơ sở lý thuyết, phương pháp tính toán, tra cứu số liệu và thiết bị: Tập 1
Authors: Nguyễn, Bin
Keywords: Công nghệ hóa chất -- Thiết bị
Công nghệ hóa chất -- Sổ tay, cẩm nang, vv...
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Những tính chất lý hoá cơ bản của một số chất. Các quá trình thuỷ lực, thuỷ động lực học, vận chuyển chất lỏng, chất khí...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13893
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
So-tay-qua-trinh-thiet-bi-cong-nghe-hoa-chat-Tap-1.pdf24,15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.