Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13890
Title: Phân tích lí hóa
Authors: Hồ, Viết Quý
Keywords: Hoá lí -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Abstract: Xử lý số liệu thực nghiệm bằng toán học thống kê. Các phương pháp phân tích quang học, phân tích điện hoá. Một số phương pháp phân tích vật lý dùng trong hoá học; Phương pháp phân tách, phân chia các chất bằng chiết và sắc kí
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13890
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-tich-li-hoa.pdf25,64 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.