Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13889
Title: Công nghệ tổng hợp hữu cơ - Hóa dầu (Bài giảng cho sinh viên)
Authors: Phạm, Thanh Huyền
Nguyễn, Hồng Liên
Keywords: Hóa dầu
Tổng hợp hữu cơ
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Tập bài giảng Công nghệ hữu cơ hoá dầu được sử dụng cho chương trình học tập của sinh viên năm thứ năm ngành Hoá dầu. Nội dung đề cập đến các phương pháp sản xuất nguyên liệu dầu cho công nghệ tổng hợp hoá dầu và các quá trình tổng hợp quan trọng có ý nghĩa trong công nghiệp.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13889
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-tong-hop-huu-co-hoa-dau.pdf23,75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.