Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13888
Title: Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hiền
Keywords: Khí đốt
Công nghệ chế biến khí
Issue Date: 2004
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Cuốn “Công nghệ chế biến khí thiên nhiên và khí đồng hành”được biên soạn nhằm mục đích giới thiệu cho các kỹ sư, kỹ thuật viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ Hoá dầu và khí những kiến thức cơ bản về các phương pháp tính toán hỗn hợp các hydrocacbon từ C1đến C10 , H2O, CO2, H2S, ... các cấu tử chính trong thành phần khí tự nhiên và khí đồng hành, phục vụ cho việc tính toán thiết kế các quá trình công nghệ xử lý khí. Đồng thời cuốn sách cũng đề cập đến một số quá trình công nghệ chuyển hoá khí tự nhiên và khí đồng hành thành các hợp chất chủ yếu sử dụng làm nguyên liệu cho công nghệ tổng hợp hữu cơ - hoá dầu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13888
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-che-bien-khi-tu-nhien-va-khi-dong-hanh.pdf9,05 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.