Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13887
Title: Giáo trình Hóa đại cương
Authors: Đào, Việt Hùng
Keywords: Hoá học -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa
Abstract: Trình bày các vấn đề về bản chất cấu tạo của nguyên tử, phân tử; quan hệ phụ thuộc về sự biến đổi các tính chất vật lý, hoá học của các hợp chất vào quy luật sắp xếp electron trong các nguyên tử, phân tử. Dựa trên cơ sở các quy luật biến đổi đó, nêu lên ý nghĩa của bảng biến thiên tuần hoàn các nguyên tố dưới ánh sáng của thuyết cơ học lượng tử hiện đại. Các vấn đề về nhiệt động và động hoá học. Ba nguyên lý nhiệt động học được trình bày đơn giản nhằm mục đích ứng dụng trong các hệ hoá học. Phần động học và cân bằng hoá học đưa ra một số công thức tính vận tốc phản ứng, hằng số cân bằng và yếu tố ảnh hưởng đến các đại lượng đó. Các vấn đề về quá trình hoà tan, nồng độ, độ pH...; mối quan hệ giữa các loại dung dịch với nhau. Một số vấn đề liên quan đến các quá trình biến đổi điện hoá.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13887
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Hoa-dai-cuong.pdf2,3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.