Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13885
Title: Hóa đại cương
Authors: Nguyễn, Đình Soa
Keywords: Hoá học -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa
Abstract: Những khái niệm và định luật cơ sở của hoá học. Cấu tạo nguyên tử. Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học và cấu tạo nguyên tử. Liên kết khoa học và cấu tạo phân tử. Trạng thái tập hợp của các chất, hiệu ứng nhiệt của các quá trình hoá học...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13885
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-Dai-cuong-NguyenDinhSoa.pdf49,69 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.