Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13883
Title: Hoá học phân tích - Phần 2: Các phản ứng ion trong dung dịch nước
Authors: Nguyễn, Tinh Dung
Keywords: Hoá học phân tích
Issue Date: 2007
Publisher: Giáo dục
Abstract: Cung cấp những tính chất cơ bản, tổng quát về tính chất các ion (tính chất axít - bazơ, tạo phức, ôxi hoá - khử, tạo thành các hợp chất ít tan), đồng thời bổ sung một số vấn đề như mô tả, giải thích chi tiết hơn các phản ứng, tính chất phân tích quan trọng của các ion, kèm theo các bài tập thực hành
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13883
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-hoc-phan-tich-Phan2.pdf4,53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.