Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13882
Title: Nhiệt động hóa học
Authors: Đào, Văn lượng
Keywords: Nhiệt động hóa học
Issue Date: 2000
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Một số khái niệm và định nghĩa về nhiệt hoá học. Chiều và giới hạn của quá trình, cân bằng hoá học. Lý thuyết cơ bản của cân bằng ba, cân bằng pha trong hệ một cấu tử. Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn (Sự hoà tan và kết hôn)
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13882
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nhiet-dong-hoa-hoc.pdf17,76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.