Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13877
Title: Hóa học hữu cơ
Authors: Đặng, Như Tại
Trần, Quốc Sơn
Keywords: Hóa học hữu cơ
Issue Date: 1999
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Đại cương về hoá học hữu cơ, các chất Hidrocacbon, hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất dị vòng. Giới thiệu một số bài tập ứng dụng.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13877
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-hoc-huu-co.pdf13,5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.