Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13875
Title: Giáo trình Hóa học môi trường (Dùng cho sinh viên Khoa Hóa học, Công nghệ Hóa học, Môi trường các trường Đại học, Cao đẳng. Dùng cho giáo viên Hóa học phổ thông. Dùng cho học sinh các trường Trung học chuyên nghiệp ngành Hóa và dạy nghề)
Authors: Đặng, Đình Bạch
Nguyễn, Văn Hải
Keywords: Hóa học môi trường
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Gồm môi trường và giáo dục môi trường. Môi trường khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển. Độc chất hoá học và công nghệ môi trường
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13875
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-hoc-moi-truong.pdf11,55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.