Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13873
Title: Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp - Tính toán thiết kế công trình
Authors: Lâm, Minh Triết
Nguyễn, Thanh Hùng
Ngước, Phước Dân
Keywords: Nước thải công nghiệp -- Xử lý
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13873
Appears in Collections:Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xu-li-nuoc-thai-do-thi-va-cong-nghiep.pdf14,06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.