Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13871
Title: Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp (Phục vụ đào tạo kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật xử lý CTCN và các ngành khác thuộc đề án "Đưa các nội dung BVMT vào hệ thống GDQD của Bộ Giáo dục và Đào tạo")
Authors: Nguyễn, Văn Phước
Nguyễn, Thị Thanh Phượng
Keywords: Chất thải -- Xử lý
Chất thải công nghiệp
Issue Date: 2006
Publisher: Xây dựng
Abstract: Các vấn đề ô nhiễm môi trường và công nghệ xử lý các chất thải phát sinh do hoạt động công nghiệp. Ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và phương pháp bảo vệ khí quyền. Phương pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước và phương pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13871
Appears in Collections:Kỹ thuật hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Ky-thuat-xu-ly-chat-thai-cong-nghiep.pdf29,76 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.