Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13869
Title: Hóa lý và hóa keo (Giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh..., các trường Đại học, Cao đẳng... thuộc các hệ đào tạo)
Authors: Nguyễn, Hữu Phú
Keywords: Hóa keo
Hóa lý
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Gồm các nội dung cơ bản về nhiệt động hoá học, động hoá học - xúc tác, điện hoá học và hoá keo. Một số thông tin khoa học mới nhất về các lý thuyết hấp thụ, động học các quá trình kết tinh, về zeolit và các vật liệu tương tự zeolit, về chất hoạt động bề mặt...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13869
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoa-ly-Hoa-keo.pdf14,88 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.