Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13543
Title: Công nghệ chế biến khí
Authors: Tổng cục dạy nghề
Keywords: Khí
Quy trình sản xuất
Issue Date: 2004
Publisher: Hà Nội
Abstract: Nhằm đào tạo cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc trong lĩnh vực vận chuyển, tồn trữ khí, làm việc trong các nhà máy chế biến khí và có khả năng hiểu các tài liệu kỹ thuật của các quá trình chế biến khí tiếp theo. Nội dung tài liệu gồm các khái niệm cơ bản, cách làm sạch, chế biến khí, chuyển hoá khí...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13543
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong -nghe-che-bien-khi.pdf615,29 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.