Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13470
Title: Giáo trình Quản lý dự án đầu tư
Authors: Từ, Quang Phương
Keywords: Kinh tế đầu tư
Quản lý dự án
Issue Date: 2005
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Quản lý đầu tư theo dự án là một yêu cầu rất quan trọng. Nâng cao hiệu quả đầu tư ả trên phương diện tài chính cũng như hiệu quả kinh tế xã hội.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13470
Appears in Collections:Quản trị Doanh nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Quan ly du an dau tu.pdf19,64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.