Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13407
Title: Giáo trình Hóa lý (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Môi trường)
Authors: Trần, Kim Cương
Keywords: Hóa lý -- Giáo trình
Issue Date: 2002
Publisher: Trường ĐH Đà lạt
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản về động hoá học, phản ứng quang hoá
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13407
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Hoa ly (Nganh Moi Truong).pdf1,51 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.