Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13208
Title: Hoá Lý - Tập 1: Nhiệt động học : Dùng cho sinh viên các ngành Hoá các trường đại học Tổng hợp và Sư phạm
Authors: Trần, Văn Nhân
Nguyễn, Thạc Sửu
Nguyễn, Văn Tuế
Keywords: Hoá lý
Issue Date: 2005
Publisher: Giáo dục
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13208
Appears in Collections:Hoá học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoaly-Tap1-TranVanNhan.pdf11,39 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.