Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13051
Title: Giáo trình Tin học chuyên ngành Cơ học và biến dạng cán kim loại
Authors: Phạm, Văn Côi
Keywords: Tin học ứng dụng
Tin học ứng dụng -- Cơ khí
Issue Date: 2003
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Những phần mềm Công nghệ cán hình và tấm được chạy cả trong trường TURBO PASCAL cũng như trong trường C++ trên nền Windown. Giáo trình giới thiệu một số nét khái quát về kết quả của phần mềm Công nghệ cán hình (thép tròn và thép góc) chạy trong Microsoft Visual C++ 6.0
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13051
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Tin-hoc-chuyen-nganh-Co-hoc-bien-dang-va-can-kim-loai.pdf7,1 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.