Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12998
Title: Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình
Authors: Tổng cục dạy nghề
Keywords: Thiết bị hoá dầu
Hóa dầu
Issue Date: 2004
Publisher: Hà Nội
Abstract: Nội dung chính của tài liệu: - Một số sơ đồ công nghệ điển hình nhà máy lọc dầu. - Hệ thống nhập dầu thô và bể chứa dầu thô. - Sơ đồ và quá trình hoạt động của hệ thống năng lƣợng, phụ trợ - Sơ đồ và hoạt động hệ thống công trình ngoại vi. - Điều khiển hoạt động của nhà máy
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12998
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
So-do-cong-nghe-va-hoat-dong-cua-nha-may-loc-dien-hinh.pdf1,63 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.