Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12995
Title: Chưng cất dầu thô
Authors: Tổng cục dạy nghề
Keywords: Dầu mỏ -- Chế biến
Issue Date: 2004
Publisher: Hà Nội
Abstract: Tài liệu cung cấp kiến thức và kỹ năng để làm việc trong các nhà máy lọc dầu và chế biến dầu và hiểu các tài liệu kỹ thuật của các quá trình chưng cất và chế biến dầu, khí tiếp theo. Nắm được các phương pháp tách muối và nước từ dầu thô. Hiểu biết được bản chất và mục đích của quá trình chưng cất dầu thô ở áp suất thường và áp suất chân không. Vận hành được sơ đồ tách muối, nước và tháp chưng cất dầu thô trên sơ đồ thí nghiệm.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12995
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chung-cat-dau-tho.pdf1,62 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.