Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12994
Title: Công nghệ chế biến dầu
Authors: Tổng cục dạy nghề
Keywords: Dầu mỏ -- Chế biến
Issue Date: 2004
Publisher: Hà Nội
Abstract: Công chế biến dầu bao gồm những lý thuyết cơ bản về phân loại dầu thô, phân tách dầu và các quá trình chế biến thứ cấp như cracking nhiệt, cracking xúc tác, reforming, các quá trình có sự tham gia của hydro, làm sạch dầu và sản phẩm dầu với mục tiêu nhận được các dạng nhiên liệu khác nhau và nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu. Đây là những kiến thức cơ bản mà kỹ sư và kỹ thuật viên trong lĩnh vực chế biến dầu cần được trang bị.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12994
Appears in Collections:Công nghệ hoá dầu - dầu khí

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong-nghe-che-bien-dau.pdf3,2 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.