Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12778
Title: Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài
Authors: Ngô, Hoài Anh
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 3; tr. 21-24
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12778
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S032005021.pdf 1,27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.