Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12746
Title: Thành phố Hải Phòng phân cấp quản lý giữa các cấp, các ngành, chính quyền địa phương - thực trạng và giải pháp
Authors: Vũ, Duy Miền
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 1; tr. 37-38, 43
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12746
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S012005037.pdf 1,03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.